Οργανώσεις ασθενών

Κάτω Χώρες

1
2
3
1

Cystinose Groep Nederland, Amstelveen

2

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Bussum

3

NephcEurope Foundation, Den Haag

Οργανώσεις ασθενών στις Κάτω Χώρες

1 – Cystinose Groep Nederland (Amstelveen)*

2 – Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) (Bussum)*

3 – NephcEurope Foundation (Den Haag)*


*European Patient Advocacy Group (ePAG)